Kategorijos

Prekių didmeninio pirkimo sąlygos

PREKIŲ DIDMENINIO PIRKIMO BENDROSIOS SĄLYGOS
 1. Šios prekių didmeninio pirkimo bendrosios sąlygos (toliau vadinamos SĄLYGOMIS) nustato Pardavėjo - UAB AMONA prekių didmeninio pirkimo tvarką, pardavėjo ir pirkėjo teises bei pareigas.
 2. Didmeninio pirkimo SĄLYGOSE vartojamos sąvokos:
  1. Prekės - daiktai, kuriuos pagal susitarimą Pirkėjo užsakymu parduoda Pardavėjas.
  2. Pirkėjas - juridinis arba fizinis asmuo vykdantis  prekybą mažmeninę prekybą pardavėjo prekėmis, galintis kvalifikuotai konsultuoti galutinį pirkėją, įvertinti prekių trūkumus, gedimus.
  3. Galutinis pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriems Pirkėjas parduoda ar kitokiu būdu perduoda iš Pardavėjo pagal Sutartį arba susitarimą nupirktas Prekes.
  4. Užsakymų sistema http://www.amona.lt/wholesale – Pardavėjo sukurta ir valdoma prekių užsakymų ir pardavimo Pirkėjui sistema (toliau Užsakymų sistema). Užsakymų sistema veikia pagal Pardavėjo nustatomas taisykles.
  5. Užsakymas – Pardavėjui per Užsakymų sistemą, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar telefonu pirkėjo pateiktas pageidavimas pirkti Prekes, nurodant užsakomų Prekių  kodą, pavadinimą, kiekį, Pirkėjo pavadinimą, adresą bei telefono numerį, Prekių gavėjo pavadinimą (pavardę), adresą bei telefono numerį, pageidaujamą pristatymo datą. Pirkėjas gali pateikti Užsakymus per Užsakymų sistemą tik tais atvejais, jeigu jis patvirtina kad yra susipažinęs su didmeninio pirkimo bendrosiomis SĄLYGOMIS.
  6. Užsakymo patvirtinimas – Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjo išsiųstas  Užsakymo gavimo ir galimybės jį įvykdyti patvirtinimas, kuriame nurodoma: pristatomų Prekių kodai, pavadinimai, kiekis, Prekių kaina, kurią turi sumokėti Pirkėjas, numatoma Prekių pristatymo vieta ir laikas. 
  7. Prekių kaina – pinigų suma mokėtina už konkrečias Prekes, kuri nustatoma Pardavėjo ir nurodoma Pirkėjui prieš pateikiant Užsakymą.
 3. Įsipareigojimai ir sąlygos
  1. Pardavėjas įsipareigoja priimti ir įvykdyti Pirkėjo Užsakymus pagal nuostatas, numatytas SĄLYGOSE, Sutartyje bei jos prieduose.
  2. Pardavėjas turi teisę nepriimti Užsakymo, jeigu:
   • jis pateiktas pažeidžiant SĄLYGOSE, Sutartyje ar jos prieduose nustatytą tvarką;
   • Pardavėjas negali įvykdyti Užsakyme keliamų reikalavimų.
   • Pardavėjas turi teisę nevykdyti priimto Užsakymo, jeigu Pirkėjas nėra sumokėjęs už anksčiau pateiktas Prekes, kai mokėjimo terminas yra pasibaigęs.
  3. Pirkėjas privalo priimti pagal Užsakymą pristatytas Prekes.
  4. Atšaukti Užsakymą galima tik abiejų šalių susitarimu.
  5. Užsakytas Prekes Pardavėjas pristato Pirkėjo nurodytų adresu (prekių pristatymo kaina nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje) arba Pirkėjo įgalioti asmenys gali atsiimti Prekes Pardavėjo sandėlyje.
  6. Jeigu Sutartyje ar jos Prieduose nenumatyta kitaip:
   • Nuosavybės teisė į Pirkėjui parduodamas Prekes pereina nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.
   • Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai Pardavėjas patvirtina Užsakymą ir išsiunčia Pirkėjui išankstinio sumokėjimo sąskaitą. Kai Pirkėjas sumoka už Prekes, Pardavėjas pradeda vykdyti Užsakymą ir kartu su Prekėmis  perduoda Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą. Ši nuostata galioja Pirkėjams, su kuriais nėra  pasirašytas kreditinis susitarimas. 
 4. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas turi teisę žemiau nurodytomis sąlygomis grąžinti pagal Sutartį užsakytas ir gautas kokybiškas Prekes:
   • gali būti grąžinamos tik nenaudotos, nesugadintos, neiškomplektuotos, nepraradusios prekinės išvaizdos Prekės ir tik tuo atveju, jeigu Prekių grąžinimui pritaria Pardavėjas;
   • grąžinamas Prekes Pirkėjas turi savo sąskaita pristatyti į Pardavėjo kiekvienu konkrečiu atveju nurodomą sandėlį, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   • Prekės turi būti grąžintos tame pačiame įpakavime, kuriame jos  buvo gautos iš Pardavėjo. Įpakavimas turi būti tvarkingas ir pažeistas tik tiek, kiek būtina Prekėms išpakuoti, įpakavimo detalės turi būti nesugadintos. Prekės ir jos pakuotės išvaizda yra tinkama pakartotinam pardavimui;
   • kartu su grąžinamomis Prekėmis turi būti pateikti teisės aktuose nustatyti buhalterinės apskaitos ir kiti dokumentai;
  2. Pirkėjui grąžinus kokybiškas, nesugedusias prekes, Pardavėjas gali imti aptarnavimo mokestį už kiekvieną tokį Prekių grąžinimo atvejį.
  3. Pirkėjas įsipareigoja grąžinti garantiniam remontui tik sugedusias ar nekokybiškas prekes.
 5. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas privalo per 24 (keturias) darbo valandas po Užsakymo  gavimo išsiųsti Pirkėjui Užsakymo patvirtinimą užsakyti įgalioto, asmens elektroninio pašto adresu, arba pranešti, kad Užsakymas yra nepriimamas.
  2. Pardavėjas, priėmęs užsakymą, pateikia užsakymo patvirtinimą su numatomomis Prekių pristatymo datomis. Šios datos yra apytikslės ir gali keistis. Pardavėjas  deda visas pastangas kuo tiksliau numatyti pristatymo datas.
  3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti  priimti grąžinamas Prekes, jeigu nesilaikoma Sąlygų 4.1 punkte numatytų nuostatų.
  4. Prekių sugadinimo ar praradimo rizika tenka Pardavėjui iki to momento, kol Prekės yra perduodamos Pirkėjo atstovui. Prekės laikomos perduotomis, kai Pirkėjo atstovas pasirašo Prekių pervežimo važtaraštyje ar PVM sąskaitoje - faktūroje.
 6. Garantiniai įsipareigojimai
  1. Jei nėra gamintojo autorizuotų garantinio aptarnavimo centrų, Pardavėjas įsipareigoja priimti ir pataisyti Pirkėjo grąžintas nekokybiškas Prekes, jeigu jų trūkumai išaiškėjo per garantijos terminą, skelbiamą Pardavėjo informacinėje sistemoje internete Prekės Užsakymo momentu.
  2. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl gamintojų autorizuotų garantinio remonto centrų veiklos. Sekantys punktai taikomi tik toms prekėms, kurių gamintojai nėra įsteigę autorizuotų garantinio remonto centrų Lietuvoje.
  3. Sąlygų 6.1 punkto nuostata dėl Pardavėjo įsipareigojimų taikoma tik tais atvejais, kai Prekių trūkumai atsirado dėl gamintojo ar Pardavėjo kaltės ir apie kuriuos Pirkėjas nebuvo informuotas. Pardavėjo įsipareigojimai dėl garantijos netaikomi tų Prekių atžvilgiu, kurių trūkumai atsirado dėl:
   • Pirkėjo, Galutinių pirkėjų ar kitų asmenų kaltės;
   • Įprasto Prekės nusidėvėjimo;
   • Išorinių aplinkos reiškinių tokių kaip: dulkės, žaibas, elektros tinklų įtampos šuolis, cheminės medžiagos, įvairūs elektromagnetiniai laukai, išskyrus  tuos  atvejus,  kai  Prekė pagal gamintojo specifikaciją privalo būti šiems išoriniams aplinkos veiksniams atspari.
  4. Jeigu Pardavėjas neturi galimybės pataisyti Sąlygų 6.1 punkte nurodytų Prekių, jis privalo apie tai informuoti Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas elgiasi sekančiai:
   • Pardavėjas keičia nekokybiškas Prekes kitomis tos pačios rūšies Prekėmis arba, suderinęs su Pirkėju, kitomis Prekėmis, kurių savybės yra ne blogesnės, negu keičiamų Prekių. 
   • Jeigu Pardavėjas negali įvykdyti 6.4.1 punkto, kompensuoja analogiškų Prekių rinkos vertę. Rinkos vertė suprantama kaip vertė, už kurią galima tuo metu įsigyti prekes, kurių savybės yra ne blogesnės, negu keičiamų Prekių.
   • Tuo atveju, jeigu analogiškų Prekių negalima įsigyti rinkoje, Pardavėjas sumoka Pirkėjui nekokybiškos Prekės įsigijimo vertę.
  5. Nekokybiškos Prekes garantiniam remontui pristatomos į UAB AMONA sandėlį, kuris randasi Pardavėjo buveinės adresu.
  6. Nekokybiškų ir suremontuotų Prekių transportas į vieną pusę apmokamas Pirkėjo, į kitą  - Pardavėjo.
  7. Pakeistam produktui išlaikomas keičiamo produkto garantijos terminas.
 7. Užsakymų sistema
  1. Pardavėjas suteikia Pirkėjui teisę užsakyti Prekes, naudojantis http://www.amona.lt/wholesale užsakymų sistema. Šalys susitaria, kad visi užsakymai, patalpinti naudojantis teisėtai suteiktais prisijungimo vardais bei slaptažodžiais yra galiojantys.
  2. Pardavėjas suteikia Pirkėjo įgaliotam darbuotojui prisijungimo prie Užsakymų sistemos vardą bei slaptažodį tiesiogiai elektroniniu paštu. Šie duomenys yra unikalūs. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja jų neatskleisti tretiems asmenims, jie gali būti žinomi tik tiems Pirkėjo ir Pardavėjo darbuotojams, kurie tiesiogiai susiję su šių duomenų naudojimu.
  3. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant suteikti Pirkėjui naujus prisijungimo prie užsakymų sistemos slaptažodžius, senuosius panaikinant.
  4. Kilus bent menkiausiai abejonei, jog suteikti Pardavėjui prisijungimo vardai ir/ar slaptažodžiai tapo žinomi tretiesiems asmenims, Šalys įsipareigoja nedelsdamos pranešti apie tai viena kitai. Esant tokiai situacijai, Pardavėjas privalo nedelsiant panaikinti senus ir suteikti naujus slaptažodžius ir prisijungimo vardus.
  5. Prekių kaina yra nustatoma vadovaujantis Užsakymo pateikimo dienos kainininkais, pateikiamais  užsakymų sistemoje. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo  keisti Prekių kainas. Bet kuriuo atveju galutinė ir galiojanti Prekių kaina yra nustatoma Užsakymo patvirtinime.
  6. Pardavėjas siunčia Pirkėjui Užsakymo patvirtinimą sistemoje nurodytais elektroninio pašto adresais.
  7. Pirkėjui pranešus apie įgalioto asmens įgaliojimų panaikinimą, Pardavėjas nedelsdamas panaikina asmeniui suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį.
 8. Įsipareigojimai dėl konfidencialumo
  1. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti kitiems asmenims Konfidencialios informacijos, išskyrus teisės aktų numatytais atvejais.
  2. Įsipareigojimai dėl konfidencialumo Šalims privalomi Sutarties  galiojimo laikotarpiu ir ne mažiau kaip vienerius metus po Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.
 9. Kitos sąlygos
  1. Šalys įsipareigoja nedelsdamos pranešti kitai Šaliai apie savo duomenų pasikeitimą, taip pat apie bet kokias kitas aplinkybes nemokumą, įmonei iškeltą bankroto bylą, sprendimą likviduoti įmonę, daugiau kaip pusės įmonės turto, įmonės sąskaitos areštą ir pan., turinčias įtakos tinkamam Sąlygų vykdymui.
  2. Šalių rašytiniai pranešimai ar kiti dokumentai gali būti perduoti registruotu paštu, faksimiliniu ryšiu ar elektroniniu paštu, jei Sutartis nenustato kitaip.

 

Amona B2B © Copyright 2024 . Visos teisės saugomos.